Bhikha Baat Adham Ki – Kalam of Meeran Ji Bheek sung by Abida Parveen

Bhikha Baat Adham Ki Kahan Sunan Ki Nahi Jo Jane So Kahe Nahi Jo Kahe So Jane Nahi! English Translation...