Shaykh Mehmet Adil, eldest son of Shaykh Nazim R.A

  The Sufi in photo is Shaykh Mehmet Adil, son of Shaykh Nazim R.A., whom I had honour to meet...